Нагледни средства/ наставни помагала : Запознавање на природата и општеството