АВТОРСКИ ПРАВА

 

Сите аспекти на овој вебсајт - дизајн, текст, графика, апликации, софтвер и сите останати аспекти - претставуваат авторско право на Тримакс и неговите филијали или провајдери на содржина и технологија. 

 
При пристапувањето кон овие веб страни, Вие се согласувате дека симнувањето на каква било содржина е единствено за лично, некомерцијално консултирање.
 
Ниеден дел од овој веб-сајт не смее да се умножува или пренесува во ниедна форма или на ниеден начин, електронски, механички, со фотокопирање, преснимување или поинаку, без претходно добиена дозвола од сопственикот на веб-сајтот.